Obchodné podmienky služby BitStock
poskytované na obchodných miestach spoločnosti GECO, s.r.o.

Služba BitStock prevádzkovaná spoločnosťou wBTCb.sk, s.r.o. umožňuje nákup a predaj virtuálnych mien

1. Prevádzkovateľ

1.1.
Prevádzkovateľ wBTCb.sk, s.r.o., so sídlom Kukučínova 468, Giraltovce, 087 71, Slovenská republika, IČO: 48 224 693, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 31680/P, kontaktné tel. č. +421 650822024, kontaktná e-mailová adresa: info@wbtcb.sk. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. (Ďalej len „wBTCb.sk“ alebo „Prevádzkovateľ“)

2. Pokladničné Miesto

2.1.
Prevádzky spoločnosti GECO, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 4, Bratislava 831 04, Slovenská republika, IČO: 35 782 587, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel: Sro, vložka č. 21187/B.

3. Upozornenie

3.1.
Virtuálnou menou sa podľa týchto obchodným podmienok rozumie najmä Bitcoin (BTC). Virtuálne meny nie sú v Slovenskej republike zákonnými menami, čo znamená, že virtuálne meny nie sú v Slovenskej republike regulované právnymi predpismi upravujúcimi platobné služby, najmä zákonom č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 202/1995 Z. z. DEVÍZOVÝ ZÁKON a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v platnom znení a nespadajú tak pod reguláciu a dohľad Národnej banky Slovenska. Virtuálne meny sú vysoko volatilné, preto obsahujú obchody s virtuálnymi menami vysokú mieru rizika. Kurzy virtuálnych mien voči zákonným menám môžu zaznamenať prudké výkyvy aj v priebehu jedného dňa. Vďaka týmto výkyvom môže klient zaznamenať prudký zisk alebo prudkú stratu jeho portfólia virtuálnych mien v ktoromkoľvek momente, ako dôsledok klientom realizovaného nákupu alebo predaja virtuálnej meny.

3.2.
Hodnota a možnosť využitia virtuálnych mien v reálnom svete je založená na vývoji technológie a dôvere v túto technológiu. Nie je žiadna centrálna banka či iná autorita, ktorá by regulovala alebo korigovala vývoj tak, aby sa ochránila hodnota virtuálnych mien v kritickej situácii poklesu ich hodnôt.

3.3.
Virtuálne meny sú autonómne a široko neregulované svetové systémy špeciálnej siete firiem a jednotlivcov. Tí, čo virtuálne meny nakupujú alebo predávajú, vyjadrujú svoju dôveru v digitálny, decentralizovaný a čiastočne anonymný systém, ktorý závisí na P2P sieti a kryptografii vo svojom fungovaní. Dôvera vo virtuálne meny môže skončiť v okamihu napr. nečakaného vývoja software, vládnych opatrení, vývoja virtuálnych mien s lepšími vlastnosťami, atď. Dôvera sa môže taktiež stratiť v dôsledku straty alebo krádeže virtuálnych mien alebo v prípade, že hackeri alebo vlády budú schopní prerušiť priebeh transakcie. Môžu sa objaviť aj ďalšie riziká, ktoré nie sú predvídané v týchto Obchodných podmienkach.

3.4.
Klient sa zaväzuje starostlivo zvážiť, či jeho finančná situácia a schopnosť posúdiť riziko zodpovedá povahe nákupu alebo predaja virtuálnej meny Bitcoin a realizovať nákup alebo predaj až po tomto starostlivom zvážení. Klient súčasne berie plne na vedomie vyššie uvedené riziká a skutočnosť, že wBTCb.sk nemôže tieto riziká akokoľvek ovplyvniť a nie je za nich teda zodpovedná.

3.5.
BTC je vysoko volatilný. Pri nákupe alebo predaju Bitcoinu prostredníctvom služby BitStock dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a klientom, za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach. Podmienkou využitia služby BitStock je pochopenie mechanizmu nákupu a pochopenie princípu fungovania Bitcoinu ako takého. Ak si nie je klient istý svojimi znalosťami danej problematiky, môže sa obrátiť na Klientské centrum Prevádzkovateľa alebo si doplniť informácie z verejne dostupných zdrojov.

3.6.
Predpokladom (podmienkou) nákupu a predaja Bitcoinu prostredníctvom služby BitStock je dosiahnutie veku 18 rokov Klienta. Prevádzkovateľ umožňuje v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky realizáciu transakcie bez nutnosti osobnej identifikácie za hotovosť minimálne vo výške 20 EUR a maximálne vo výške 1.000 EUR.

4. Priebeh a realizácia nákupu virtuálnej meny Bitcoin

4.1.
ZAHÁJENIE OBJEDNÁVKY
Pre zahájenie objednávky klient navštívi stránku sk.bitstock.com a zvolí si požadovanú službu. Tu zadá čiastku v EUR, ktorú si praje zmeniť za virtuálnu menu a uvedie adresu bitcoinovej peňaženky, na ktorú požaduje Bitcoiny zaslať.

4.2.
BITCOINOVÁ PEŇAŽENKA
Prevádzkovateľ informuje Klienta, že po vygenerovaní novej peňaženky na stránke www.bitaddress.org využíva software tretej strany, za ktorý wBTCb.sk nemôže niesť zodpovednosť. Prevádzkovateľ neodpovedá za stratu alebo zneužitie peňaženky Klienta, ktorú sám nevedie alebo prístupových hesiel k tejto peňaženke.

4.3.
OBCHODNÉ PODMIENKY
Klient sa riadne zoznámi s Obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené na webovej stránke, kde objednávku nákupu alebo predaja virtuálnej meny Bitcoin vykonáva. Zaškrtnutím políčka „Prečítal(a) som si Obchodné podmienky a súhlasím s nimi.“ vyjadruje Klient plný súhlas s Obchodnými podmienkami.
Skutočné množstvo nakúpených Bitcoinov bude kalkulované podľa aktuálneho kurzu Prevádzkovateľa v čase obdržania avíza o úhrade objednávky. Prevádzkovateľ avízo o úhrade platby dostane zvyčajne do 15 minút potom, čo Klient vykoná platbu na mieste určenom k platbe. Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ dostáva avíza o úhrade od tretej strany.

4.4.
KONTROLA OBJEDNÁVKY
Ak sa Klientovi zobrazuje iný začiatok adresy webovej stránky než sk.bitstock.com, môže sa jednať o pokus o presmerovanie na podvodné stránky. V tomto prípade Prevádzkovateľ Klientovi dôrazne odporúča objednávku nerealizovať.

4.5.
VYTVORENIE OBJEDNÁVKY
Tlačítkom Vytvoriť objednávku dôjde k jej vytvoreniu a zobrazeniu údajov potrebných k vykonaniu platby na obchodných miestach spoločnosti GECO, s.r.o. Aplikácia BitStock na základe odoslanej objednávky Klienta zobrazí na obrazovke číslo objednávky Prevádzkovateľa platné pre pokladničné miesta spoločnosti GECO, s.r.o. Nasleduje možnosť otvoriť dokument s názvom „BitStock – informácia o nákupe“ stlačením tlačidla „Vaša objednávka vo formáte PDF“. Tento dokument obsahuje údaje z objednávky a v prípade predaja Bitcoinu aj PIN, ktorý musí Klient oznámiť na obchodnom mieste spoločnosti GECO, s.r.o. Tieto údaje si Klient vhodným spôsobom uloží tak, aby ich bolo možné použiť na zaplatenie objednávky alebo výplatu hotovosti na obchodnom mieste GECO, s.r.o. Prevádzkovateľ upozorňuje Klienta, že v prípade nezaplatenia potvrdenej objednávky bude objednávka stornovaná.
Zmena vypĺňaných údajov pri vytváraní objednávky je možná iba vyplnením novej objednávky.

4.6.
UZAVRETIE ZMLUVY MEDZI PREVÁDZKOVATEĽOM A KLIENTOM
uzavretiu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Klientom dôjde v okamihu zaplatenia objednávky Klientom na pokladničnom mieste spoločnosti GECO, s.r.o.

4.7.
SLEDOVANIE OBJEDNÁVKY
Pre sledovanie stavu objednávky kliknite na odkaz „Kontrola objednávky“ v hornej časti stránky a zadajte kód objednávky.

4.8.
PLNENIE UZAVRETEJ ZMLUVY
Zmluvu uzavretú podľa týchto Obchodných podmienok Prevádzkovateľ naplní odoslaním virtuálnej meny Bitcoin na adresu peňaženky uvedenú Klientom v jeho objednávke.

5. Priebeh realizácie predaja virtuálnej meny Bitcoin

5.1.
ZAHÁJENIE OBJEDNÁVKY
Pre zahájenie objednávky Klient navštívi stránku sk.bitstock.com a zvolí si požadovanú službu. Tu zadá čiastku v EUR, ktorú si praje získať vo virtuálnej mene.

5.2.
OBCHODNÉ PODMIENKY
Klient sa riadne zoznámi s Obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené na webovej stránke, kde objednávku nákupu alebo predaja virtuálnej meny Bitcoin vykonáva. Zaškrtnutím políčka „Prečítal som si Obchodné podmienky a súhlasím s nimi.“ Vyjadruje Klient plný súhlas s Obchodnými podmienkami.
Množstvo predaných Bitcoinov je kalkulované podľa aktuálneho kurzu Prevádzkovateľa v čase odosielania virtuálnej meny Bitcoin na adresu peňaženky uvedenej v objednávke.

5.3.
KONTROLA OBJEDNÁVKY
Ak sa Klientovi zobrazuje iný začiatok adresy webovej stránky než sk.bitstock.com, môže sa jednať o pokus o presmerovanie na podvodné stránky. V tomto prípade Prevádzkovateľ Klientovi dôrazne odporúča objednávku nerealizovať.

5.4.
VYTVORENIE OBJEDNÁVKY
Tlačidlom vytvoriť objednávku dôjde k jej vytvoreniu a Klient si otvorením objednávky zobrazí potrebné údaje vrátanie PIN kódu. Po zadaní PIN kódu a stlačení tlačidla „Poslať bitcoiny“ sa na obrazovke zobrazí adresa peňaženky a množstvo virtuálnej meny Bitcoin, ktoré Klient na túto adresu odošle. Prevádzkovateľ upozorňuje Klienta, že v prípade neodoslania Bitcoinov na určenú adresu v termíne viditeľnom v aplikácii BitStock, bude objednávka stornovaná.
Zmena vyplnených údajov pri vytváraní objednávky je možná iba vyplnením novej objednávky.

5.5.
UZAVRENIE ZMLUVY MEDZI PREVÁDZKOVATEĽOM A KLIENTOM
K uzavretiu zmluvy medzi klientom a Prevádzkovateľom dôjde v okamihu, keď Klient odošle virtuálnu menu Bitcoin na adresu peňaženky uvedenej v objednávke.

5.6.
SLEDOVANIE OBJEDNÁVKY
Pre sledovanie stavu objednávky kliknite na odkaz „Kontrola objednávky“ v hornej časti stránky a zadajte kód objednávky.

5.7.
PLNENIE UZAVRETEJ ZMLUVY
Zmluvu uzavretú podľa týchto Obchodných podmienok Prevádzkovateľ naplní vyplatením čiastky uvedenej v objednávke na obchodnom mieste spoločnosti GECO, s.r.o.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1.
Prevádzkovateľ týmto informuje Klienta, že uzatváranie zmlúv na nákup a predaj virtuálnej meny Bitcoin podľa týchto obchodných podmienok napĺňa podmienky uvedené v nižšie cit. § 7 ods. 6 (najmä písm. b/ tohto ods. 6) zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o zmluvách na diaľku“) kedy spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Prevádzkovateľ týmto teda informuje Klienta, že Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na nákup alebo predaj virtuálnej meny Bitcoin podľa týchto obchodných podmienok.
V zmysle § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorej predmetom je:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Výhrada Prevádzkovateľa

7.1.
Prevádzkovateľ upozorňuje Klienta, že pravdepodobne nebude môcť splniť svoj záväzok voči Klientovi v prípade nedostatočnej likvidity či pohybu trhu, prerušenia dodávky prúdu, internetového pripojenia dodávateľom, prerušenia prevádzky burzy virtuálnych mien alebo v prípade udalosti vyššej moci. V takých prípadoch Klient uplatní reklamáciu pomocou nižšie uvedeného postupu.

7.2.
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok je alebo bude označené za neplatné, neúčinné alebo nevykonávateľne, potom neplatnosť, neúčinnosť či nevykonávateľnosť takéto ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť a vykonávateľnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok, pokiaľ nerozhodne zákon inak.

8. Reklamácia

8.1.
Klient pri zadávaní požiadavku na nákup alebo predaj virtuálnej meny Bitcoin v aplikácii BitStock nezadáva žiadne svoje identifikačné ani kontaktné údaje a Prevádzkovateľ teda nemá možnosť Klienta v prípade nevykonania požadovanej transakcie kontaktovať.

8.2.
Klient je oprávnený reklamovať nevykonanie požadovanej obchodnej transakcie (nákup alebo predaj virtuálnej meny Bitcoin) Prevádzkovateľom pri realizácii svojej objednávky prostredníctvom služby BitStock v súlade a v lehote podľa všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky; Klient sa môže so svojou sťažnosťou, podnetom alebo reklamáciou obrátiť na Prevádzkovateľa buď osobne v Klientskom centre na adrese Elišky Peškové 1, Praha 5 a to počas otváracej doby Klientskeho centra, ktorá je uvedená na www.wbtcb.com alebo písomne doporučeným listom na adresu Klientského centra, Elišky Peškové 1, Praha 5, 150 00. Podnety, sťažnosti a reklamácie Klienta v zmysle predchádzajúcej vety budú vybavené v primeranej lehote vzhľadom na charakter závady, sťažnosti/podnetu, najneskôr v lehote podľa platných právnych predpisov. Výhrady Prevádzkovateľa uvedené v týchto obchodných podmienkach (čl. 5) týmto nie sú dotknuté.
Zodpovednosť za závady sa primerane riadi podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov; podľa zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb ktoré nie sú spotrebiteľmi. Klient má práva zo zodpovednosti za závady v zmysle všeobecne záväzných predpisov SR (vrátane práva na odstránenie závad vo využívaní aplikácie BitStock).

8.3.
Prevádzkovateľ a Klient sa zaväzujú, že vzájomné záväzky z nevykonanej uzavretej zmluvy vysporiadajú v dobrej viere bez zbytočného odkladu. Klient si je vedomý, že bez predloženia pokladničného dokladu ako jediného prostriedku prípadnej reklamácie, Prevádzkovateľ reklamáciu nemôže prijať.

8.4.
Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Klientom uzatváraná v zmysle týchto obchodných podmienok trvá po dobu trvania práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich; záväzky Prevádzkovateľa a Klienta zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak by Klient – spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nebol spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak by sa domnieval, že boli porušené jeho práva, Klient – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“). Ak by na žiadosť o nápravu bolo odpovedané zamietavo alebo by na ňu Klient – spotrebiteľ nedostal odpoveď do 30 dní odo dňa jej odoslania, Klient – spotrebiteľ má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak sa jedná o spory na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia a iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a Klient – spotrebiteľ tento taktiež nájde na stránkách www.economy.gov.sk alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípadné spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Klientom na základe uzavretej zmluvy podľa týchto Obchodných podmienok, budú riešené podľa práva Slovenskej republiky. Zmluvu medzi Prevádzkovateľom a Klientom podľa podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
Informácie o zmluve uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom v zmysle týchto obchodných podmienok sú uložené u Prevádzkovateľa; takto uložená zmluva nie je dostupná Klientovi.

8.5.
Orgánom vykonávajúcim dozor a dohľad nad činnosťou Prevádzkovateľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, Slovenská republika.


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 15.8.2016, pričom sú k dispozícii v Klientskom centre alebo na stránkách sk.bitstock.com