Cookies

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame vždy transparentne, korektne, v súlade so zákonom a v rozsahu potrebnom na príslušný účel.

Všeobecné zásady:

Vaše osobné údaje spracovávame výhradne na základe právnych titulov, a to najmä spracovanie na základe zákonnej povinnosti, za účelom plnenia zmluvných povinností, na základe oprávneného záujmu či na základe Vášho výslovného súhlasu.

Vaše osobné údaje používame výhradne na účely uvedené v čase ich získania alebo k ďalším súvisiacim účelom v súlade so zákonom.
Vyžadujeme len také osobné údaje, ktoré sú relevantné k účelu, pre ktorý sú spracované.
Máte možnosť sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste si skontrolovali, doplnili alebo odstránili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
Vaše osobné údaje spracovávame tak, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému prístupu, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

Informácie pre návštevníkov webových stránok www.wbtcb.com a ďalších stránok skupiny

Na našich webových stránkach využívame Cookie. Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača a uloží na Vašom zariadení. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Vďaka týmto informáciám môžem pre vás vytvárať lepší obsah. Súbory cookie slúžia k celej rade účelov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich nastavení bezpečného vyhľadávania, k výberu relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na uľahčenie registrácie nových služieb a k ochrane vašich dát.
Analytické cookies pre meranie návštevnosti a prispôsobenie zobrazenia webových stránok spracovávame na základe oprávneného záujmu spoločnosti. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu.
Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť. V prípade, že chcete zmeniť nastavenia cookies, odporúčame zmeniť nastavenia prehliadača, možno ale využiť aj odkazy pri jednotlivých cookies.

Zhromaždené cookies sú spracované prostredníctvom:

Ako zakázať cookies?

Cookies sa ukladajú vo vašom prehliadači, ak ich chcete zakázať pre všetky stránky, upravte si nastavenia. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že máte tieto práva:

 • kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 • požadovať od nás informácie o spracovaní osobných údajov;
 • požadovať od nás prístup k osobným údajom;
 • požadovať od nás opravu nepresných osobných údajov, ich doplnenie či aktualizáciu;
 • požadovať od nás bezodkladný vymazanie osobných údajov;
 • požadovať od nás obmedzenia spracovania osobných údajov;
 • požiadať nás o prenos osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte;
 • v prípade pochybností o zákonnosti spracovania vašich osobných údajov máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

V prípade, že máte pochybnosti, aké osobné údaje o Vás presne spracovávame, neváhajte sa na nás obrátiť. Máte právo vedieť, čo presne o Vás vedieme, tzn.:

 • za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje,
 • rozsah osobných údajov,
 • dobu, po ktorú budú Vaše osobné údaje u nás ešte spracovávané,
 • zdroje osobných údajov, ak sme osobné údaje nedostali priamo od Vás a
 • skutočnosť, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Tieto informácie Vám budeme poskytovať spravidla v elektronickej podobe.

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované.
 • odvoláte súhlas, ak je spracovanie založené na súhlase a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie.
 • vznesiete námietku proti spracovaniu z dôvodu oprávnených záujmov správcu osobných údajov.
 • osobné údaje boli spracované nezákonne.
 • ak nie je daný rodičovský súhlas so spracovaním osobných údajov detí.
 • právna povinnosť stanovená právom Únie alebo členským štátom.

Máte právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s Vaším soukromým a osobním životem. Na základě Vaší žádosti posoudíme situaci bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce buď omezení zpracování provedeme, či ho odmítneme, či lhůtu prodloužíme, pokud je výkon práva složitý. V každém případě Vás ale budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti o výsledku posouzení a o tom, jaká jsme přijali opatření.
Máte právo od nás získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu či máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje poskytli jinému správci, kterého si Vy vyberete.
Máte právo na nepodléhání rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky, které se Vás týkají nebo Vás podobně významně ovlivňují.
Máte právo kdykoliv jednoduše odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
Máte právo podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že wBTCb.cz, s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s GDPR.
Máte právo na informaci o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, pokud by se osobní údaje přenášely do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i v elektronické podobě. Máte právo na sdělení o porušení ochrany osobních údajů, pokud toto pravděpodobně povede k vysokému riziku pro má práva a svobody.
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě oprávněného zájmu.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky materiály umiestnené na internetových stránkach slúžia iba na informačné účely a pri ich tvorbe bolo postupované s vynaložením maximálnej primeranej starostlivosti. Informácie uverejnené na internetových stránkach nemajú, s výnimkou tých, ktoré sú takto výslovne označené, charakter právnych, daňových či investičných odporúčaní, analýz alebo návrhov a ponúk ku kúpe či predaji.
wBTCb.sk, s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s nimi vznikne.
wBTCb.sk, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu akýchkoľvek materiálov zverejnených na internetových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia.
wBTCb.sk, s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu internetových stránok, nezodpovedá za akúkoľvek priamu i nepriamu škodu vzniknutú v súvislosti s pripojením a užívaním internetových stránok a ich obsahu a ďalej nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú z dôvodu ich čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti či nemožnosti pripojenia k internetovým stránkam. Využitie akýchkoľvek informácií na internetových stránkach je výlučne vecou uváženia a zodpovednosti daného užívateľa.

Kontakt

Ak máte akýkoľvek dotaz v súvislosti s týmto vyhlásením, prosím kontaktujte nás na e-maile info@wbtcb.com.